Regulamin Subkont Beneficjentów Fundacji „Opiekuńcze Serca”

 

Znaczenia pojęć:

Beneficjent – podopieczny zarejestrowany w fundacji i posiadający Subkonto;
Fundacja – FUNDACJA OPIEKUŃCZE SERCA, ul. Grunwaldzka 11, 60-673 Poznań, KRS 0000 627 611;
Opiekun Beneficjenta – osoba pełnoletnia będąca opiekunem prawnym Beneficjenta;
Subkonto – rachunek bankowy, na którym gromadzone i rozliczane są środki pieniężne.
Wniosek – formularz przeznaczony do rejestracji nowego Beneficjenta fundacji.
 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Fundacja w ramach swojej działalności zajmuje się pomocą zgodnie za Statutem fundacji.
 2. Środki pieniężne lokowane są na wydzielonych indywidualnie Subkontach Beneficjentów. Każdy Beneficjent posiada własne Subkonto.
 3. Fundacja zapewnia zarówno Darczyńcom jak i Beneficjentom pełną dyskrecję w zakresie przekazywanych środków.

 

§2
Subkonta

 1. Utworzenie Subkonta dla Beneficjenta uwarunkowane jest pozytywną weryfikacją Wniosku, który znajduje się na stronie http://subkonto-opiekunczeserca.org.pl
 2. Prawidłowe wypełnienie Wniosku wymaga podania następujących danych, zgodnych ze stanem faktycznym: imię opiekuna, nazwisko opiekuna, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło.
 3. Po utworzeniu Subkonta Beneficjenta można zamieścić w indywidualnym profilu zdjęcie Beneficjenta oraz historię choroby wraz ze wskazaniem celu gromadzenia środków.
 4. Wpłaty na subkonto mogą być dokonywane za pośrednictwem przelewu gotówkowego lub za pośrednictwem płatności online obsługiwanych przez serwis Dotpay.
 5. Subkonta tworzone są wyłącznie w celu gromadzenia wpłat na pomoc danemu Beneficjentowi.
 6. Środki zgromadzone na Subkontach mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele związane z ochroną zdrowia Beneficjenta zgodnie ze statutem fundacji.
 7. Dodając podopiecznego Opiekun Beneficjenta wyraża zgodę na publikację wizerunku na stronach fundacji Opiekuńcze Serca, jej profilu na portalu społecznościowym Facebook, oraz użycie zdjęć Podopiecznego w celach promocji pozyskiwania środków finansowych dla swojego dziecka między innymi poprzez materiały graficzne.

 

§3
Rozliczenie środków

 1. Wszystkie środki wpłacone na Subkonta są własnością fundacji. Środkami dysponuje Zarząd fundacji. Środki znajdujące się na Subkoncie Beneficjenta nie są jego własnością, służą one zaspokojeniu celu wskazanego we Wniosku, przede wszystkim:
  • Pokryciu kosztów leczenia oraz/lub kosztów rehabilitacji Beneficjenta;
  • Pokryciu kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla Beneficjenta;
  • Pokryciu kosztów uczestnictwa Beneficjenta w warsztatach terapeutycznych i terapeutyczno-zajęciowych;
  • Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i dentystycznego;
  • Finansowanie zakupu zabawek, oraz odzieży
  • Dożywianie, zakup specjalistycznych odżywek
  • Pomocy społecznej tj. refundacji wydatków związanych z leczeniem i niezbędnym utrzymaniem niepełnosprawnych dzieci.
 2. Finansowanie celu Beneficjenta może odbywać się za aprobatą Prezesa fundacji, Zarządu fundacji lub pełnomocnika. Aprobata wymaga dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Podstawą do wydania aprobaty określonej w punkcie poprzednim jest złożenie wniosku o refundację kosztów, lub sfinansowanie celu określonego przez Beneficjenta lub Opiekuna Beneficjenta.
 4. Wszelkie zobowiązania dokumentowane są fakturami/rachunkami wystawionymi na fundację lub w przypadku refundacji wydatków na Rodzica/Opiekuna.
 5. Zarząd Fundacji zatwierdza wydatki określone w pkt. 2, a zwrot środków pieniężnych lub zapłata za wydatki następuje bezgotówkowo przelewem bankowym lub też przekazem pocztowym.
 6. W przypadku śmierci Beneficjenta środki przekazywane są na inne cele Beneficjentów lub na cele statutowe fundacji.

 

§4
Likwidacja Subkonta

 1. Likwidacja Subkonta następuje:
  • Po zrealizowaniu celu prowadzonego Subkonta dla danego Beneficjenta,
  • W przypadku śmierci Beneficjenta,
  • W przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu,
  • Z innych ważnych powodów uniemożliwiających prowadzenie Subkonta.

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. Beneficjenci posiadający Subkonto w fundacji zobowiązani są osobiście bądź przez Opiekuna Beneficjenta każdorazowo informować Zarząd fundacji o każdej zmianie danych miejsca zamieszkania Beneficjenta, stanie zdrowia Beneficjenta oraz o zmianach celu wskazanego we Wniosku.
 2. Fundacja minimum 2 razy w roku informuje Beneficjenta o stanie jego Subkonta i udostępnia je po zalogowaniu się do Konta na stronie: www.subkonto-opiekunczeserca.org.pl
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 24.01.2017 roku.
 4. Zmiana Regulaminu nie wymaga formy pisemnej. O każdej zmianie Regulaminu Beneficjent zostanie poinformowany minimum 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

 
 
W związku z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami), fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców Beneficjentowi, jego Opiekunowi , a także osobom trzecim. W oparciu o niniejszą Ustawę, fundacja nie udostępnia także informacji o wysokości i źródeł zebranych środków osobom i instytucjom postronnym z wyjątkiem organów kontroli upoważnionych do przeprowadzania kontroli w organizacjach pozarządowych.