Z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczęło obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług Fundacji Opiekuńcze Serca.

W świetle powyższego, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych pragniemy poinformować:

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe, to zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. adres e-mail, numer telefonu, dane zawarte w umowie świadczenia pomocy. Dane osobowe mogą być zapisane w formie papierowej lub w formie elektronicznej – w programach obsługujących bazę danych podopiecznych, programie księgowym itd.

Podstawa i cel przetwarzania

Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje podstawa prawna przetwarzania danych. W przypadku Fundacji Opiekuńcze Serca podstawą przetwarzania danych jest fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, a także prawnemu opiekunowi tej osoby lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby, a także za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Podstawą przetwarzania danych jest także niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje m.in. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszanie naszych usług i dopasowywanie ich do potrzeb i wygody użytkowników.

Administrator

Administratorem danych jest Fundacja Opiekuńcze Serca zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000627611 z siedzibą 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11.

Źródło posiadania danych osobowych

Fundacja posiada Państwa dane osobowe w związku ze złożeniem wniosku, podpisaniem umowy świadczenia pomocy. Posiadane przez nas dane otrzymaliśmy od Państwa.

Informacja odnośnie zebranych danych osobowych

  • Celem przetwarzania danych jest:
  • przyjmowaniem wniosków o przyjęcia do grona podopiecznych Fundacji;
  • podpisywaniem umów o świadczenie pomocy, a także czynności związane z realizacją w/w umów;
  • zapewnienie obsługi podopiecznych.

Podstawą przetwarzania danych jest fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą której dane dotyczą lub jej prawnym opiekunem, lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby, a także zgoda osoby której dane dotyczą. Odbiorcą danych jest Fundacja Opiekuńcze Serca. Fundacja nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez czasu odpowiadającemu przedawnieniem roszczeń, jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Jeżeli przystąpicie Państwo do realizacji umowy zawartej z Fundacją Opiekuńcze Serca lub podejmiecie działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, Fundacja Opiekuńcze Serca uzna, że zgoda na przetwarzanie Państwa danych została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji opisanych powyżej celów, przez okres niezbędny do ich realizacji.

Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub prawnego opiekuna tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w przypadku obowiązywania zawartych umów jest ona niezbędna dla realizacji ich celu.

Istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z przysługujących praw można skorzystać przesyłając wiadomość mailową na adres: biuro@opiekunczeserca.org.pl. Można również skontaktować się z nami pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Fundacja Opiekuńcze Serca, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia wniosku o pomoc świadczoną przez Fundację, jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie pomocy przez Fundację, w związku z powyższym osoba ubiegająca się o pomoc ze strony Fundacji zobowiązana jest do podania danych. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy o świadczenie pomocy.

Udostępnienie danych osobowych

Fundacja może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym Fundację w świadczeniu usług, tzn. odbiorcom świadczenia usługi doręczenia przesyłek, informatyczne, finansowe, płatnicze, księgowo – finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne wyłącznie na potrzeby realizacji zawartych z Państwem umów, a także podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (profilowanie)

Fundacja nie przetwarza Państwa danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania – odbywającego się w sposób automatyczny, mający na celu ocenę osoby fizycznej lub przewidywanie jej zachowania).

Niniejsza informacja jest formą realizacji przez Fundację Opiekuńcze Serca, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.